Thêm trường mới mô tả ngắn và mô tả đầy đủ product description cho Virtuemart

Viết bởi 

Một vấn đề gặp phải là thêm trường mời cho phần sản phẩm, ví dụ thêm Thông số kỹ thuật, mô tả công ty bên trong phần chi tiết sản phẩm

 

Bước 1 Thêm trong phpmyadmin

Thêm trường   

product_1_desc

varchar(1000)   utf8_general_ci

 

Tổng Varchar nó chia nhau trong khoảng 65000 nên muốn để varchar(7000)  thì dòng product_desc phải set lại varchar(12000)  

Bước 2 Thêm trong

\administrator\components\com_virtuemart\controllers   Tìm file product.php

Thêm dòng  $data['product_1_desc'] = vRequest::get('product_1_desc','');

Phía sau tất cả các dòng có product_s_desc

Bước 3 Thêm trong

\administrator\components\com_virtuemart\models       Tìm file product.php

Thêm product_1_desc phía sau product_s_desc

$productLangFields = array('product_s_desc','product_1_desc','product_desc','product_name','metadesc','metakey','slug');

Bước 4 Thêm trong

\administrator\components\com_virtuemart\tables   Tìm file products.php

var $product_1_desc                  = null;

Bước 5 Thêm trong

\administrator\components\com_virtuemart\views\product\tmpl    tìm file product_edit_description.php

<fieldset>

            <legend><?php echo vmText::_('COM_VIRTUEMART_PRODUCT_FORM_S_DESC') ?></legend>

            <?php echo $this->editor->display('product_1_desc',  $this->product->product_1_desc, '100%;', '150', '15', '6', array('pagebreak', 'readmore') ) ; ?>

</fieldset>

Bước 6 Thêm trong Product detail để gọi ra show ngoài trang

Mo ta ngan  1

<?php echo $this->product->product_1_desc; ?>

 

 Sln đc: 2713 lần
Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 18 Tháng 3 2018 22:14

Đối tác của chúng tôi